Last Updated: June 22, 21:30
Saturday, June 22, 2024
އައްޑޫސިޓީގައި 2019 ވަނަ އަހަރު މީހެއްގެ ބުރަކަށީގެ 11 ތަނަކަށް ވަޅިއަކުން ހަމަލާދިންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ އުފުލި ސ. ފޭދޫ / ހަވީރީނާޒް، އިއުތިސާމް މުހައްމަދުގެ …
އައްޑޫގައި މީހެއްގެ ގައިގެ 11 ތަނަކަށް ވަޅި ޖެހިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގެ ފޯކަސް ގެއްލުވާލާ ސިޔާސީ ކުރުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މަޖިލީިހުގެ ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގައި …
އައްޑޫ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ: މެމްބަރުން ފާޅުކުރީ މައްސަލަ ސިޔާސީ ކުރާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަލީ އަބްދުﷲ 2016 ވަނަ އަހަރު މަރާލި މައްސަލައިގައި، ދައުވާ އުފުލި މުހައްމަދު ޝިފާޒްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށް، …
އަލީގެ މަރު: ޝިފާޒުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެންވާރަމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ)ގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާ ނުލެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި …
އީއައިއޭގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ބިން ހިއްކުން ނުހުއްޓުވޭނެ: އަސްލަމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހުރަސްނާޅާނެ ކަމަށް އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މެމްބަރުންނަށް ސުވާލު ކުރުމަށް ލިބުނު …
އައްޑޫ ބިން ހިއްކާކަށް ހުރަހެއް ނާޅާނަން: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްއަކަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުނި މެނޭޖް …
އައްޑޫ ވޭސްޓް ސެންޓަރު މި އަހަރު އޮޕަރޭޝަނަށް ގެންނަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މިހާރު އުފެދިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސް ހުޅުދު އާއި މީދޫ ވަކި ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ކައުންސިލުން ހުޅުދު އާއި މީދޫ ވަކިިވާން ތާއީދެއް ނޫން: އިލްޔާސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ ފަޅުގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައިއޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މަރުވެފައި އޮށްވާ ފެނިފައިވަނީ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނައަކީ ފޭދޫ މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭ ފުވައްމުލަކު މީހެއްކަމަށް …
މަރަދޫފޭދޫން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އައްޑުއާ އެކީ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އައްޑޫގެ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތައް ހުޅުވުމާ …
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަށް ދާނީ އައްޑުއާ އެކު: މައުސޫމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުންމީދުކުރަނީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓު ހުޅުވުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މައުސޫމް …
އުންމީދަކީ މި އަހަރު ޝަންގްރިއްލާ ހުޅުވުން: މައުސޫމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑް-19 ގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ 12:10 ހާއިރު އައްޑޫ ކޮވިޑް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ …
އައްޑޫއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން 6 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އައްޑު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު 24 …
އައްޑޫގެ އަދަދު މައްޗަށް، މިއަދު 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޮޑެތި މީހުނަށް އިނގިރޭސި ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކެއް ފަށަން ނިންމައި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީ …
ހިލޭ އިނގިރޭސި ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް އައްޑޫގައި ފަށަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ހުޅުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެރަށުގެ ގެއެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސީއެވެ. އޭނާ ކޮވިޑް-19 …
ހުޅުދޫން ބިދޭސީއެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ އެ ސިޓީގެ އެހެން ރަށްތަކާ ގުޅާލަދޭނެ ބުރިޖެއް އަޅަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަސްމީކޮށް …
އައްޑޫގައި ބުރިޖެއް އަޅާދޭން ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައީސަށް ހުށައަޅަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާ އިތުރު ފަންނާނުން ތަކެއް ބައިވެރިވާ ހާއްސަ ސްޓޭޖް ޝޯއެއް މާދަމާ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. "ދޮންއުނބަރާ ނައިޓް"ގެ …
މަޝްހޫރު ފަންނާނުންތަކަކާއެކު ހާއްސަ ޝޯއެއް މާދަމާ ރޭ އައްޑޫގައި