Last Updated: September 28, 15:32
Tuesday, September 28, 2021
އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ދެ ރައީސުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފިން: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިތަދޫ އާއި ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ބުރިޖަކުން ގުޅާލަދިނުމުގެ މަޝްރޫއަށް ބާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ …
އައްޑޫ ސިޓީގައި ބުރިޖު އަޅަން ބާރު އަޅާނަން، އެކަން ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ނަޝީދު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މާދަމާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް …
ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: ދައުވާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާ މައުލޫމާތުތަކެއް މާދަމާ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މިއަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެސިޓީގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ …
މާލެސިޓީ ކައުންސިލް މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ގެއްލުނީ ސަރުކާރާ ހެދި: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އޮތްކަމަށް ބުނުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖީހާން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ނުޒޫފު ރައީސް ސޯލިހަށް އޮތޭ ނުބުނެވޭނެ: ޖީހާން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރިމަތިލައްވާނަމަ އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ …
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ސޯލިހަށް ޓިކެޓް ލިބެންޖެހޭ: ސަނީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ …
އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި އުޅެނީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލައެއް: އަބްދުއްރަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ބައްލަވާ އަޅުއްވާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އެޅުއްވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. …
ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ސޯލިހަށް: "މައްސަލަ އަވަަހަށް ބައްލަވާ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އަޅުއްވާ"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިއީ ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް …
ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންވިއަސް ވެވެންނެތް އެތައް ސަބަބެއް!؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ބޮމުގެ ހަމަލާއިން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މޭ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ …
ރައީސް ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަތް އެއްޗަކި އެހާ ރަނގަޅު ފަންޏެއް [އަހުމަދު އަދީބު] އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅުވެން އޮތްއިރު އަދި ވެރިކަން, އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން …
އެމްޑީޕީން ފޭހުނު އިލޮށި އެމްޑީޕީގެ ލޮލަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެދުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު …
އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނަން ނޭދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާ އެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނާކަށް ނޭދޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށް މެދުވެރިވި 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގެ ހަނދާންތައް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ޅެން ބައިތަކުން އާ ކުރައްވައިފިއެވެ. "ހަނދާންތައް …
7 ފެބްރުއަރީގެ ހަނދާންތައް އާކުރެއްވީ ޅެން ބައިތަކުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާ އޮންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ މާދަމާ …
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އެމްޑީޕީން ރަށްރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓީން ވުމަށްފަހު ރަށްރަށުގައި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި …
އެމްޑީޕީން ކެމްޕޭނަށް ރަށްރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓިންވަނީ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން