Last Updated: September 28, 15:14
Tuesday, September 28, 2021
ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އޮތްކަމަށް ބުނުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖީހާން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ނުޒޫފު ރައީސް ސޯލިހަށް އޮތޭ ނުބުނެވޭނެ: ޖީހާން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
އެމްޑީޕީއަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރިމަތިލައްވާނަމަ އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ …
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ސޯލިހަށް ޓިކެޓް ލިބެންޖެހޭ: ސަނީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ …
އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި އުޅެނީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލައެއް: އަބްދުއްރަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިއީ ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް …
ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންވިއަސް ވެވެންނެތް އެތައް ސަބަބެއް!؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވިގެން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ޖެހުނީ އޭރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތުގެ …
ރިޕޯޓް: ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ ކޮބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ 57 ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުން އެނގުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން …
"ލިސްޓެއް"ގައި ޖެހި ނަމާއެކު އެތައްބަޔަކު ކުށްވެރިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި މާލޭގެ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވަމުން އަންނައިރު ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިއްހީ އިދާރާތަކާއެކު …
ކޮވިޑް ފިޔަވަޅުތައް: ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގޮތެއް ނުނިންމުނު، އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް މިއަދު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ ރޫޙުގައި ހުރިހާ ނޫސްވެރިންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ ރޫހުގައި ހުރިހާ ނޫސްވެރިންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖާގަ ބޮޑު އަދި އަގުހެޔޮ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން …
ޖާގަ ބޮޑު، އަގުހެޔޮ 5000 ހައުސިން ޔުނިޓް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގައި ގާއިމު ކުރާ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ މިއަހަރުތެރޭގައި ހުޅުވާ ހިދުމަތްދޭން ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، …
އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ މިއަހަރު ހުޅުވާ ހިދުމަތްދޭން ފެށޭނެ: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި ކަންބޮޑުވުން ސާފުކުރުމަށް "ޖަޒީރާ ސައްލާ"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް …
ޖަޒީރާ ސައްލާ: "ބޭނުމަކީ ހުރިހާ ހިޔާލެއް އަޑުއެހުން"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީޕީއެމްގެ ކުުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް އަބުރާ ޕީޕީއެމް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވީ ވައުދު ނުފުއްދަވާތީ މައުމޫން ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްއާރައެމްގެ ފަރާތުން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި …
ޕީޕީއެމް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ރައީސް ވީ ވަޢުދު ނުފުއްދަވާ: މައުމޫން
އައިޝާ އިބްރާހިމް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ދިނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި …
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ ތަޢުލީމަށް: ރައީސް
އައިޝާ އިބްރާހިމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދިރިއުޅުއްވުމަށް ދައުލަތުން ދެއްވާފައިވާ މުލިއާގޭގައި އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖްލިސް ބޭއްވުމާއި ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީ އަދި ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުންގެ ފާޑު ކިއުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ. …
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖްލިސް މުލިއާގޭގައި ބޭއްވުމުން ރައީސަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒު ވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދޫކޮށްލުން ކަަމަށާއި، ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދިނުމުން ރަނގަޅު ހިދްމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އއ. އުކުޅަހަށް …
ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދިނުމުން ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ހިދްމަތެއް ދޭން ޖެހޭ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް