Last Updated: May 27, 17:13
Friday, May 27, 2022
ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވައި އިތުރު 106 ބޭފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޝަރަފުގެ ބެޖާއި …
ދައުލަތަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމް އިތުރު 106 ބޭފުޅަކަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
"ވޭތުވި ތިން އަހަރަށް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް، އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަކައެއް، މިއަދުވެސް ހަނދާނުގައި އެބަހުރި. އެއީ، ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށޭނީވެސް، ގައިން ތާހިރުވެ ތިބެގެންކަން. ދިވެހި …
ފެނާއި ނަރުދަމާ: ކުރީ ސަރުކާރުތަކަށް އާދައިގެ ކަމެއް، އެކަމު ރައީސަށް އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫއު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުމަށް މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރުވީއިރު މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް …
ކުޅިވަރު ދާއިރާއިން ރެކޯޑްތަކެއް: މިއިން ޒަމާނެއްގައި ނުކުރާހާ ގިނަ މަސައްކަތް އެންމެ ތިން އަހަރު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
"ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަޙައްދަކުން ޓަރޝަރީ ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިއްބައިދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ހޭދައަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދޭ. ބޮޑެތި ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމާއި، ސްޕެޝަލިސްޓް ޚިދުމަތްތަކަށް، މާލެ …
ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރެއަށް، ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރުގެ ކާމިޔާބީތަކެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އޮތްކަމަށް ބުނުން ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖީހާން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ނުޒޫފު ރައީސް ސޯލިހަށް އޮތޭ ނުބުނެވޭނެ: ޖީހާން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
އެމްޑީޕީއަށް އާ އިއްތިހާދެއް ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރިމަތިލައްވާނަމަ އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ …
ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ސޯލިހަށް ޓިކެޓް ލިބެންޖެހޭ: ސަނީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ …
އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި އުޅެނީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލައެއް: އަބްދުއްރަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިއީ ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް …
ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންވިއަސް ވެވެންނެތް އެތައް ސަބަބެއް!؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވިގެން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ޖެހުނީ އޭރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތުގެ …
ރިޕޯޓް: ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ ކޮބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ 57 ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުން އެނގުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން …
"ލިސްޓެއް"ގައި ޖެހި ނަމާއެކު އެތައްބަޔަކު ކުށްވެރިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި މާލޭގެ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވަމުން އަންނައިރު ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިއްހީ އިދާރާތަކާއެކު …
ކޮވިޑް ފިޔަވަޅުތައް: ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގޮތެއް ނުނިންމުނު، އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް މިއަދު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ ރޫޙުގައި ހުރިހާ ނޫސްވެރިންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ ރޫހުގައި ހުރިހާ ނޫސްވެރިންވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޖާގަ ބޮޑު އަދި އަގުހެޔޮ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން …
ޖާގަ ބޮޑު، އަގުހެޔޮ 5000 ހައުސިން ޔުނިޓް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގައި ގާއިމު ކުރާ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ މިއަހަރުތެރޭގައި ހުޅުވާ ހިދުމަތްދޭން ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، …
އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ މިއަހަރު ހުޅުވާ ހިދުމަތްދޭން ފެށޭނެ: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި ކަންބޮޑުވުން ސާފުކުރުމަށް "ޖަޒީރާ ސައްލާ"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް …
ޖަޒީރާ ސައްލާ: "ބޭނުމަކީ ހުރިހާ ހިޔާލެއް އަޑުއެހުން"
އަބްދުﷲ ޔާމީން