Last Updated: January 21, 15:27
Friday, January 21, 2022
މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހު އައި ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރި ރާޅަށް ވުރެ މިފަހަރުގެ ކޮވިޑް ރާޅު ބޮޑުވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑޮމިލަޖިސްޓު ޑރ. …
މިއީ ކޮވިޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ރާޅު، ސަމާލުވޭ: އެޗްޕީއޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންނާއި ފައްސިވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުން އެކަހެރިކުރާ އަދި ކަރަންޓީނުކުރާ މުއްދަތު ކުރުކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ބުނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހަކު …
ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުން ދެން ކަރަންޓީނުވާން ޖޭހޭނީ ހަތް ދުވަހަށް، ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން 10 ދުވަހަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އަމާޒަކީ އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިހުރި ކަންތައްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުނުކޮށް ކޮވިޑް-19ގެ މި ރާޅު ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ކަމަށް ޑރ. ޝާހް އަބްދުﷲ މާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ …
އަމާޒަކީ އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިހުރި ކަންތައްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުނުކޮށް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހަތް ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނާތީ، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން …
އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން 7 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނަސީމް ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި ގަރާރުގައި …
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތީ 15 ރަށް ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ 21:31 އާ ހަމައަށް 15 …
މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި މިވަގުތު އޮތީ 15 ރަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 27 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އައްޑު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނީ އިއްޔެ ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް …
ހިތަދޫގެ ހާލަތު ގޯސް، އެކްޓިވް ކޭސް 150 އިން މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު 18 ކޭސްގެ …
އައްޑޫއިން 18 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ފޭދޫ އެކްޓިވް ކޭސް 100 އިން މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އައްޑު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު 24 …
އައްޑޫގެ އަދަދު މައްޗަށް، މިއަދު 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑު 19 އާ ގުޅިގެން، ޞިއްޙީ ގޮތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅޫދޫ އާއި މީދޫ މޮނިޓަރިނަށް ލައިފި އެވެ. މި ދެ …
އައްޑޫގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ދަށަށް: ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ވެސް މޮނިޓަރިންނަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު، އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓައިފި އެެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު …
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުންނަށް ބައެއް ހިދުމަތްތައް މިއަދު ފެށިގެން ނުލިބޭނެ އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދުކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑްގެ …
ކޮވިޑް ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނަށް މިހާރު ބައެއް ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭނެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫއިން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދެ ދަރިވަރުންނާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތް ބަލި މީހަކު ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި އަނެއްކާވެސް …
އައްޑޫގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު: މީދޫއިން ސްކޫލް ދެ ކުދިންނާއި އުމުން ދުވަސްވީ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 17 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އާ ހަމައަށް …
ކޮވިޑް-19: 17 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ހުޅުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެރަށުގެ ގެއެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސީއެވެ. އޭނާ ކޮވިޑް-19 …
ހުޅުދޫން ބިދޭސީއެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 17 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:00 އާ ހަމައަށް …
17 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން