Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
އައްޑުސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 800 އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. އައްޑޫ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިއްޔަ އިރުއޮށްސި 18:00 އާ …
އައްޑޫގެ ހާލަތު ގޯސް، އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 843 ކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީން އިތުރު 86 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުއޮށްސި 18:00 އަށް …
އައްޑޫއިން އިތުރު 86 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ނުޖަހާ މީހުންނަށް ލުއި ނުދޭން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނެއްގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށް …
ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ނުޖަހާ މީހުންނަށް ލުއި ނުދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19ގެ އާ ވޭރިއަންޓް، އޮމިކްރޯނަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް އައްޑޫސިޓީން ފެނިއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް …
އައްޑޫއިން އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނިއްޖެ، ރާއްޖެއިން ޖުމުލަ 74 ކޭސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް އަނެއްކާވެސް މި އަންނަނީ ބިރުގަންނަންޖެހޭ މިންވަރަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު, މިފަހަރުގެ …
ކޮވިޑް ނަމްބަރުތައް އަތްނުފޯރާ ހިސާބުގައި, ސަރުކާރާއި ސިއްހީ ދާއިރާ ތައްޔާރުބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހު އައި ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރި ރާޅަށް ވުރެ މިފަހަރުގެ ކޮވިޑް ރާޅު ބޮޑުވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑޮމިލަޖިސްޓު ޑރ. …
މިއީ ކޮވިޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ރާޅު، ސަމާލުވޭ: އެޗްޕީއޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންނާއި ފައްސިވާ މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުން އެކަހެރިކުރާ އަދި ކަރަންޓީނުކުރާ މުއްދަތު ކުރުކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ބުނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހަކު …
ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުން ދެން ކަރަންޓީނުވާން ޖޭހޭނީ ހަތް ދުވަހަށް، ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން 10 ދުވަހަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އަމާޒަކީ އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިހުރި ކަންތައްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުނުކޮށް ކޮވިޑް-19ގެ މި ރާޅު ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ކަމަށް ޑރ. ޝާހް އަބްދުﷲ މާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ …
އަމާޒަކީ އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިހުރި ކަންތައްތަކާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުނުކޮށް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ހަތް ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނާތީ، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން …
އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން 7 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަދައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނަސީމް ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި ގަރާރުގައި …
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތީ 15 ރަށް ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ 21:31 އާ ހަމައަށް 15 …
މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި މިވަގުތު އޮތީ 15 ރަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 27 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އައްޑު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނީ އިއްޔެ ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް …
ހިތަދޫގެ ހާލަތު ގޯސް، އެކްޓިވް ކޭސް 150 އިން މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު 18 ކޭސްގެ …
އައްޑޫއިން 18 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ފޭދޫ އެކްޓިވް ކޭސް 100 އިން މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އައްޑު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު 24 …
އައްޑޫގެ އަދަދު މައްޗަށް، މިއަދު 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑު 19 އާ ގުޅިގެން، ޞިއްޙީ ގޮތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅޫދޫ އާއި މީދޫ މޮނިޓަރިނަށް ލައިފި އެވެ. މި ދެ …
އައްޑޫގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ދަށަށް: ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ވެސް މޮނިޓަރިންނަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު، އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓައިފި އެެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު …
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް