Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު 18 ކޭސްގެ …
އައްޑޫއިން 18 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ފޭދޫ އެކްޓިވް ކޭސް 100 އިން މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އައްޑު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު 24 …
އައްޑޫގެ އަދަދު މައްޗަށް، މިއަދު 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑު 19 އާ ގުޅިގެން، ޞިއްޙީ ގޮތުން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅޫދޫ އާއި މީދޫ މޮނިޓަރިނަށް ލައިފި އެވެ. މި ދެ …
އައްޑޫގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ދަށަށް: ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ވެސް މޮނިޓަރިންނަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު، އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓައިފި އެެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު …
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުންނަށް ބައެއް ހިދުމަތްތައް މިއަދު ފެށިގެން ނުލިބޭނެ އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދުކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑްގެ …
ކޮވިޑް ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނަށް މިހާރު ބައެއް ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭނެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫއިން ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދެ ދަރިވަރުންނާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތް ބަލި މީހަކު ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި އަނެއްކާވެސް …
އައްޑޫގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު: މީދޫއިން ސްކޫލް ދެ ކުދިންނާއި އުމުން ދުވަސްވީ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 17 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އާ ހަމައަށް …
ކޮވިޑް-19: 17 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ހުޅުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެރަށުގެ ގެއެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސީއެވެ. އޭނާ ކޮވިޑް-19 …
ހުޅުދޫން ބިދޭސީއެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 17 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:00 އާ ހަމައަށް …
17 ރަށެއް މޮނިޓަރިންގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އެގްޒެކިއުޓަރސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ވެންޓިލޭޓަރު ލިބިފައި ނުވާ މައްސަލައިގައި ޕްރޮސިކިއުޓާ …
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: ޕީޖީން ފުރިހަމަ ކުރަން ބުނި ކަންކަން ނިމުމާ ގާތުގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުން ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އިން އަންގައިފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު …
ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރަން އަންގައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިވަގުތު ރާއްޖެއިން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި އޮތީ 15 ރަށެއް ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ …
މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތީ 15 ރަށެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ލުއިދޭން ނިންމައިފިއެވެ. އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން …
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ލުއިދެނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގދ. ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. އަބްދުއްސަމަދް މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދު މެންދުރު 01:55 ގައި ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި …
ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ 10:35 ގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިއޮތް އަންހެނަކު މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން …
ކޮވިޑްގައި 90 އަހަރުގެ އަންހެނެއް މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލަތު ގޯސްވެ ޅ. ނައިފަރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މަރޗް 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮންނަތާ މިހާރު ތިން މަސް …
ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ޝަކުވާ: ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން