Last Updated: May 6, 23:12
Thursday, May 6, 2021
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭމީހުންގެ އަަދަދު އިތުރުވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ އައިސީޔޫ އެނދުގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ …
އައިސީޔޫ އެންދުތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝުޖާއު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް …
ޝުޖާއު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޖޫން 3 ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ސޮއި ކުރައްވާ ގެޒެޓް ކޮށްފައިވާ ޤަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ، އާންމު …
ކުއްލި ހާލަތު ޖޫން 3 ގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2020 ވަނަ އަހަރު ހޭދަ ކުރަން ޖެހުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރި ކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ކޮވިޑަށް ދޭނޭ ފަރުވާއެއް، ޖަހާނެ ވެކްސިނެއް ނެތި ތިއްބާ ލިބުނު އުންމީދުގެ …
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ބޮއްސުންލާފައި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހއ.ދިއްދޫން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެރަށުން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 28 އަށް އަރައިފިއެވެ. ދިއްދޫއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑަށް …
ދިއްދޫން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް!
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 5000 އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އިއްޔެ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިފައިވަނީ 402 …
ކޮވިޑް އެކްޓިވް ކޭސްތައް 5000 އިން މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގދ.ތިނަދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 23 އަށް އަރައިފިއެވެ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އެ ރަށުން އެންމެފަހުން …
ތިނަދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 23 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 30،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު …
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑު ކޭސްތައް 30،000 އިން މައްޗަށް!
އަލީ ހުޒާމް
ލ.މާންދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ތިން މީހަކު ހާލުބޮޑުވެ މާލެ ފޮނުވާލައިފިއެވެ. ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އެ މީހުން މާލެ ފޮނުވާލާފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. …
މާންދޫން ޕޮޒިޓިވްވި ތިން މީހަކު ހާލުބޮޑުވެ މާލެ ފޮނުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 13 އަށް އަރައިފިއެވެ. އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނީ އެ 13 ކޭސްގެ …
ހުޅުމީދޫ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 13 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާތީ، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަަކަށް ނޫނީ ގެއިން ބޭރަށް ނުދިއުމަށް ފޭދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ފޭދޫ …
ޒަރޫރީ ބޭނުންތަަކަށް ނޫނީ ގެއިން ބޭރަށް ނުދިއުމަށް އަންގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގެ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސް ކަމަށާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މެނޭޖަރ އިބްރާހިމް …
ހުޅުމީދޫގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސް، ސަމާލުވޭ!
ހަސަން ރަޝީދު
ލ. ދަނބިދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފައިވަނީ ދަނބިދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ކަމަށެވެ. …
ދަނބިދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 4000 އިން މައްޗަށް ގޮސްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ރޭ ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދުހުރީ …
ކޮވިޑް އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 4000 އިން މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކ. ތުލުސްދޫ މިނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފައިވަނީ ތުލުސްދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަަސައްކަތް ނިމެންދެން ކަމަށެވެ. …
ތުލުސްދޫވެސް މޮނިޓަރިންއަށް، ޖުމުލަ 23 ރަށް މޮނިޓަރިންގައި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހިތަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނު އުސޫލާއި ހިލާފަށަް ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުނު މީހަކު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު އޭނާގެ ފަރާތުން ކޮންޓެކްޓުޔ ޓްރޭސިންއަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭކަމަށް …
އައްޑޫއަށް ކޮވިޑުގެ ބިރު ބޮޑު، ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންއަށް އެއްބާރުލުމެެއް ނުލިބޭ!