Last Updated: July 29, 12:58
Thursday, July 29, 2021
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިވަގުތު ރާއްޖެއިން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި އޮތީ 15 ރަށެއް ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ …
މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތީ 15 ރަށެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ލުއިދޭން ނިންމައިފިއެވެ. އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން …
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ލުއިދެނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގދ. ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. އަބްދުއްސަމަދް މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދު މެންދުރު 01:55 ގައި ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި …
ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ރޭ 10:35 ގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިއޮތް އަންހެނަކު މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން …
ކޮވިޑްގައި 90 އަހަރުގެ އަންހެނެއް މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލަތު ގޯސްވެ ޅ. ނައިފަރު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މަރޗް 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮންނަތާ މިހާރު ތިން މަސް …
ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ޝަކުވާ: ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ ނިޔާވި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް ބޮޑުތަނުން ލަސްވި މައްސަލައިގެ ކޭސް ރިވިއު ފަށާފައިވާ …
ކުޑަ ކުއްޖާގެ މަރު: އެމްބިއުލަންސް ލަސްވި މައްސަލަ ބަލަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 06:37 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ މީހަކު …
ކޮވިޑް އިތުރު މަރެއް، ޖުމުލަ އަދަދު 159 ކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފަރެސްމާތޮޑާ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މޭ 19 ވަނަ ދުވަހު އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދެއްކި، މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައި …
ފަރެސްމާތޮޑާ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުނަށް ރިލީޒް ލިޔުން ދިނުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާގުޅިގެން އެކަހެރިކުރާ މީހުންނަށް އެކަހެރިވުމަށް …
ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނަށް ރިލީޒް ލިޔުން ދިނުން ހުއްޓާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑް-19 ގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ އައްޑޫގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި ދެވަނަ މީހާއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ …
އައްޑޫން ކޮވިޑް ޖެހިގެން 2 ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް 28 ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗު) އިން ބުނެފިއެވެ. އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު …
އައްޑޫ އިން މިހާތަނަށް 28 ކުއްޖަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ސަރުކާރުން …
ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމު ކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގދ. ތިނަދޫއިން މިއަދު 17 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ތިނަދޫއިން މިއަދު 17 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވީ އިރު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސް މިވަނީ 98 އަށް އަރާފައެވެ. …
ތިނަދޫން މިއަދު 17 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް!
މުހައްމަދު ނާސިހު
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް ހިތަދޫން …
އައްޑޫ އިން އިތުރު 15 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް، އެކްޓިވް ކޭސް 190 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 07:40 ހާއިރު ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު މަރެއް، ޖުމުލަ އަދަދު 144 ކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. "އައްޑޫލައިވް" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ބަލީގައި އައްޑޫން ނިޔާވެފައިވަނީ، އައްޑޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ …
އައްޑޫ އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު