Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
ރަޝިޔާ، ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އެ މާކެޓުން ރާއްޖެއަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަނގުރާމައާ …
ހަނގުރާމައާ ހެދި ރަޝިޔާ މާކެޓްގެ 70 ޕަސެންޓް ގެއްލިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރު 14 ރިސޯޓެއް ހުޅުވުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ …
83 ރަށެއް ހުއްޓިފައި، މި އަހަރު 14 ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިމަހު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން އެއް ލައްކައަށް ވުރެއް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރާތްކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއަށް މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ …
މިމަހު މިހާތަނަށް ލައްކައަކަށް ވުރެއް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން ރަޝިޔާގެ ހަތަރު ސިޓީއެއްގައި ރޯޑްޝޯއެއް ފަށައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 19 އިން 26 ގެ ނިޔަލަށް މި ރޯޑް ޝޯތައް ކުރިއަށްދާނީ ރަޝިއާގެ މޮސްކީ، ކާޒާން، …
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން ރަޝިޔާގައި ރޯޑްޝޯއެއް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި އެޖެންސީތަކަށް ހާއްސަ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުން ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު މައުސޫމް …
ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން ކުރިމަތިކުރި …
މިއަހަރުގެ އަމާޒަކީ 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުތަކާއި ރަށްތަކުގެ އަދަދު 85 ކަށް އަރާކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ފުރުސަތު ދީގެން …
އަމާޒަކީ 3 އަހަރުގެ ތެރޭގައި 85 ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަހަރު ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށްވުރެއް މައްޗަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރު މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ވަނީ 102،107 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. ޓޫރިޒަމް …
ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށްވުރެއް މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާދަމާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މައުސޫމް …
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް މާދަމާ ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނިމުނު ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 90،000 އިން މަތީގައިހުރި ކަމަށް ތަފާޒް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުގައި، ޖެނުއަރީ މަހުގައި …
ޖެނުއަރީ މަހު ޒިޔާރާތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 90،000 އިން މަތީގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި ހިނގާ 2021 ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަމްބަރުތައް ފެންނަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން …
މިއަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނަމްބަރުތައް ފެންނަނީ ރަނގަޅަށް: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަަދަދު 50،000 އިން މައްޗަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މި ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށްވަނީ …
ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 50،000 އިން މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 15 ދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެއަށް 40،000 އަށްވުރެއް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ޖެނުއަރީ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން …
އުންމީދީ އަދަދުތަކެއް: 15 ދުވަސްތެރޭ 40،000 އަށްވުރެއް ގިނަ ފަތުރުވެރިން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ އިސްމެހެލާހެރަ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރިތާ އަހަރެއް ވެގެން ދިޔައީ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު …
އިސްމެހެލާހެރައަކީ ހަމަ ހުސް ވާހަކައެއް!
ހަސަން ރަޝީދު