Last Updated: June 2, 10:18
Friday, June 2, 2023
ވީބީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 އެފްސީ ބޭރުމަތި ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ބޭރުމަތި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޕެނަލްޓީގައި 5-6 އިން ހަބޭސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު …
ވީބީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 ބޭރުމަތި ކާމިޔާބުކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ އަދި އެންމެ ދުވަސްވީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް "ވީބީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް"ގެ ފައިނަލް މެޗް މިރޭ މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭއިރު …
ވީބީ ގޯދިއްޔާ ފައިނަލް: ހަބޭހާއި ބޭރުމަތީގެ ކުރިމަތިލުމެއް، ކިހިނެއް ވާނެ؟
އަލީ ހުޒާމް
"ވީބީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017" ގެ ފޯރިގަދަ ފައިނަލް މެޗް މިރޭ ބޭއްވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ. މަރަދޫ ވެންބޮޅޮފިށި ސްޓޭޑިއަމްގައި …
ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ފައިނަލް މިރޭ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017ގެ މިއަހަރުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ފްރެންޑްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް އެފްސީ ބޭރުމަތި ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ކުޅުނު ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބޭރުމަތި …
ފްރެންޑްސް ކުލަބް ބަލިކޮށް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ބޭރުމައްޗަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވީބީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހަބޭސް ހޯދައިފި އެވެ. މިރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުލަބް ވީއެޗްގެ …
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހަބޭސް ހޯދައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވީބީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ މެޗްތައް މިރޭ ކުޅޭ އިރު އެ މެޗްތައް ޔެސް ޓީވީން ލައިވް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މިރޭ …
ގޯދިއްޔާ ކަޕްގެ ސެމީގެ މެޗްތައް މިރޭ؛ ޔެސް ޓީވީން ލައިވް ކުރާނެ
ހަސަން އަޝްރަފް
މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފޯރިގަދަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް "ވީބީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް"ގެ ސެމީގެ ހަތަރުވަނަ ޖާގަ ފޭދޫ ފްރެންޑްސް ކްލަބުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ފްރެންޑްސް …
މަލްޓި ބަލިކޮށް ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ފްރެންޑްސް ކްލަބަށް
އަލީ ހުޒާމް
ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ކަޒިންސް އެފްސީ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް އެފްސީ ބޭރުމަތި އިން ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފިއެވެ. އެފްސީ …
ކަޒިންސް އެފްސީ ބަލިކޮށް ބޭރުމަތި ސެމީއަށް
ހަސަން އަޝްރަފް
އައްޑޫގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ހިތަދޫ އާއި ފޭދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ޓީމުގެ ތަކުގެ މެދުގައެވެ. އައްޑޫގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާފައިވާ …
ހިތަދު އާއި ފޭދޫގެ ވާދަވެރިކަން މިރޭ ފެންނާނެ!
ހަސަން އަޝްރަފް
ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާގެ ތިން ވަނަ މެޗްގައި މިރޭ ހިތަދު އަށް ނިސްބަތްވާ ކަޒިންސް އެފްސީ އާއި އެފްސީ ބޭރުމަތި ބައްދަލު ކުރާނެ އެވެ. މި …
ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި މިރޭ ހިތަދޫ ދެ ޓީމެއްގެ ކުރިމަތިލުމެއް
ހަސަން އަޝްރަފް
ފޯރިގަދަ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗު 1-4 އިން ލޮނަ އެފްސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، ކުލަބު ވީއެޗް ސެމީގެ …
ސެމީގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކުލަބު ވީއެޗް ހޯދައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވީބީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެފްސީ ހަބޭސް އަދި ޔުނައިޓެޑް ފްރެންޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-1 އިން ހަބޭސް …
ހަބޭސް ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ލޮނަ އެފްސީ އިން ހޯދީ އެ ޓީމުން މުބާރާތާއި ކުރިމަތިލަމުން ވެސް ބުނި ވާހަކަ އެއް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ފަހުއެވެ. ލޮނަށް …
ލޮނަގެ ތަފާތަކީ ހިތްވަރު، ވީއެޗަށް އޮތް ފައިދާއަކީ އިތުބާރު
ހަސަން އަޝްރަފް
ވީބީ ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2017 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ފްރެންޑްސް ކުލަބާއި ސައުތް ބްލޫސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-13 ގެ ބޮޑު ނަތީޖާއިން …
ލަނޑު ގޯންޏަކާ އެކު ފްރެންޑްސް ކުލަބަށް ކުއާޓާގެ ފަހު ޖާގަ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީ ގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި މަލްޓި ޖީނިއަސް ސިޓީ އިން ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ހޯދައިިފިއެވެ. މަލްޓި ޖީނިއަސް އިން ކުއާޓާގެ …
ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި މަލްޓި ކުއާޓާ އަށް
ހަސަން އަޝްރަފް
ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭ ގެ ފަހު މެޗްގައި އެފްސީ ހަބޭސް އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުން ބަލިވެ ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލޭންޑް ރިސޯޓް މުބާރާތުން ކަޓައިފިއެވެ. …
ހަބޭސް އަތުން ބަލިވެ ވެލާ ކަޓައިފި
ހަސަން އަޝްރަފް