Last Updated: January 30, 13:58
Monday, January 30, 2023
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އީސީން ބުނީ އެ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބައެއް …
ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުދިން ރައްޔިތުންނަށް މަލާމާތްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޑރ. ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް …
ޑރ. ޖަމީލް އެމްޑީޕީއަށް: ވޯޓުދިން ރައްޔިތުންނަށް މަލާމާތްކުރުން ހުއްޓާލައްވާ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ނުވި ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެނެގަންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ …
ކާމިޔާބު ނުވި ދާއިރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދެނެގަންނާނަން: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީ ނޫން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ލާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީ "ރަށްވެހި ފަތިސް" ރަސްދޫ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މީޑިއާއަށް …
އެމްޑީޕީ ނޫން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓު ލާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ރައީސް ސޯޯލިހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީ "ރަށްވެހި ފަތިސް" އއ. ރަސްދޫ ދަތުރުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމްޑީޕީން ރަސްދޫ ފަޅުތެރޭގައި މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ރަށްވެހި ފަތިސް" ޖަލްސާއަށް …
އެމްޑީޕީ ރަސްދޫ ދަތުރުގައި ރައިސް ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ އޮފިޝަލުންނަށް ވެލާވަރު ރިސޯޓަށް އެރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ވެލާވަރު ރިސޯޓަށް އީސީގެ އޮފިޝަލުން އެރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބަށް 498،000 އަށްވުރެއް ގިނަ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕު ކޮށްފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް …
އިންތިހާބަށް 498،000 އަށްވުރެއް ގިނަ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕު ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހަތަރު ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމާއި 1000 ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ރަށްވެހި …
ހަތަރު މޭޔަރު ކަމާ 1000 ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫސިޓީގައި 29 ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެންމެފަހުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާލާއިރު އައްޑޫ …
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު: އައްޑޫސިޓީގައި 29 ވޯޓު ފޮށި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި މާލެސިޓީ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ. "އަނަސް …
އަނަސް އަކީ އެމްޑީޕީ، ވޯޓު ތި ދެވެނީ އެމްޑީޕީއަށް: ހަސަން ލަތީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެދުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު …
އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ރަށްރަށުން އިންތިހާބުގެ އޮފިޝަލުންވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުުން ބުނެފިއެވެ. "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އީސީގެ …
މޮނިޓަރިންގައިވާ ބައެއް ރަށްރަށުގެ އޮފިޝަލުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ: ޝަރީފް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބަށް އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް އަދި އިންޑިއާއަށް އޮފިޝަލުން ފޮނުވުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް …
ލަންކާ އަދި އިންޑިއާއަށް އޮފިޝަލުން ފޮނުވުމުގައި ދަތިތަކެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި ހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް މާލެ ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ކުރަމުން އަންނަ "ރަށްވެހި ފަތިސް" …
މިހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް މާލެ ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވާދަވެރިންގެ އަތްފައި ބަނދެފައި ބާއްވާ އިންތިހާބެއް އިންސާފުވެރި ނުވާނެ ކަމަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭޕްރިލް 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް …
ވާދަވެރިންގެ އަތްފައި ބަނދެފައި ބާއްވާ އިންތިހާބެއް އިންސާފުވެރި ނުވާނެ: ހުސައިން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލަ ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އަހަރު ދުވަހުގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުމެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމުގެ ހާލަތު …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ސަރުކާރަށް ތާއީދު އޮތްމިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ އިމްތިހާނެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން