Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ނުޖަހާ މީހުންނަށް ލުއި ނުދޭން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ވެކްސިނެއްގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކޮށް …
ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ނުޖަހާ މީހުންނަށް ލުއި ނުދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިޖން ދިފާއުވުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑީޒް ޖެހުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ވަނީ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް …
ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ރައީސް ސޯލިހް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުންނަށް ބައެއް ހިދުމަތްތައް މިއަދު ފެށިގެން ނުލިބޭނެ އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދުކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑްގެ …
ކޮވިޑް ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނަށް މިހާރު ބައެއް ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭނެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުން ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އިން އަންގައިފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު …
ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރަން އަންގައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ފޮނުވި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހުސްވެ ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލައިފި އެެވެ. އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑްޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ކޮވިޝީލްޑް …
އައްޑޫއަށް ފޮނުވި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ލުއިދޭން ނިންމައިފިއެވެ. އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން …
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ލުއިދެނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެ ވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ނަމްބަރު ދޫކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެ ވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން …
މާލޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ދެ ވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން އޮންލައިންކޮށް ނަމްބަރު ދޫކުރަން ފަށައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
2020 ވަނަ އަހަރު ހޭދަ ކުރަން ޖެހުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރި ކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ކޮވިޑަށް ދޭނޭ ފަރުވާއެއް، ޖަހާނެ ވެކްސިނެއް ނެތި ތިއްބާ ލިބުނު އުންމީދުގެ …
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ބޮއްސުންލާފައި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެއްވެސް ރަށެއްގެ އާބާދީގެ 60 އިންސައްތައަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް އަދި ދެވިފައި ނުވާކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްއީއޯސީން މިއަދު …
އެއްވެސް ރަށެއްގެ އާބާދީގެ 60 އިންސައްތައަށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް އަދި ދެވިފައި ނުވޭ: އެޗްއީއޯސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ދެ ވައްތަރެއްގެ ވެކްސިނެއް ރާއްޖޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ޖަހާފައިވާކަން ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ …
ދެވައްތަރެއްގެ ވެކްސިން މީހެއް ގަޔަށް ޖަހައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހުމުގެ ފުރުސަތު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ފައިޒާ ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭން …
60 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ދަށަަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން …
ކޮވިޑު-19: އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ ދަށަށް: ޑރ. ނަޒްލާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ރާއްޖޭގައި ޖަހަން ފަަށައިފިއެވެ. ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ދޭން ފަށާފައިމިވަނީ ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ …
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އޭޕްރިލް ތިން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޖަހާ އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން …
ހޮނިހިރު ދުވަހުން ވެކްސިން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރާ 2 ލައްކަ ޑޯޒް ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ …
ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ރާއްޖެ ގެނެސްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދެން ޖަހަން ފަށާނީ މާޗް 20 ގައި ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް …
ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދެން ޖަހަން ފަށާނީ މާޗް 20 ގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން