Last Updated: May 7, 00:06
Thursday, May 6, 2021
2020 ވަނަ އަހަރު ހޭދަ ކުރަން ޖެހުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރި ކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ކޮވިޑަށް ދޭނޭ ފަރުވާއެއް، ޖަހާނެ ވެކްސިނެއް ނެތި ތިއްބާ ލިބުނު އުންމީދުގެ …
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ބޮއްސުންލާފައި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެއްވެސް ރަށެއްގެ އާބާދީގެ 60 އިންސައްތައަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް އަދި ދެވިފައި ނުވާކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެޗްއީއޯސީން މިއަދު …
އެއްވެސް ރަށެއްގެ އާބާދީގެ 60 އިންސައްތައަށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް އަދި ދެވިފައި ނުވޭ: އެޗްއީއޯސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ދެ ވައްތަރެއްގެ ވެކްސިނެއް ރާއްޖޭގައި މީހެއްގެ ގަޔަށް ޖަހާފައިވާކަން ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ …
ދެވައްތަރެއްގެ ވެކްސިން މީހެއް ގަޔަށް ޖަހައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހުމުގެ ފުރުސަތު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ފައިޒާ ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭން …
60 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ދަށަަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން …
ކޮވިޑު-19: އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ ދަށަށް: ޑރ. ނަޒްލާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ރާއްޖޭގައި ޖަހަން ފަަށައިފިއެވެ. ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ދޭން ފަށާފައިމިވަނީ ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ …
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އޭޕްރިލް ތިން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޖަހާ އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން …
ހޮނިހިރު ދުވަހުން ވެކްސިން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރާ 2 ލައްކަ ޑޯޒް ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ …
ޗައިނާއިން ހަދިޔާކުރި ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ރާއްޖެ ގެނެސްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދެން ޖަހަން ފަށާނީ މާޗް 20 ގައި ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް …
ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދެން ޖަހަން ފަށާނީ މާޗް 20 ގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވީޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަސް ބޭނުންކުރާ އެމެރިކާގެ ފައިޒާ ކުންފުންޏާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔޯއެންޓެކް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ފައިޒާ ވެކްސިނާއި ޗައިނާގެ ސައިނޯފާމް ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ …
ފައިޒާ ވެކްސިން އަދި ޗައިނާގެ ސައިނޯފާމް ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް އާންމުކޮށް ޖަހައިދިނުމުގެ ފަހު ދުވަހަކީ މިއަަދު ކަމަށްވާތީ މިއަދުވެސް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ނިކުމެ ކިއު ދަމާލައިފިއެވެ. ވެކްސިން ޖެހުމަށް …
ވެކްސިން ކިއު، ނުރައްކާތެރި ބިރުވެރި މަންޒަރެއް!
އަލީ ނަސީރު
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯން ޖަހަން ދެން ފަށާނީ އިތުރު ވެކްސިން ލިބުމުން ކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން …
ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހަން ދެން ފަށާނީ އިތުރު ވެކްސިން ލިބުމުން: އެޗްއީއޯސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާނީ ވަކި ބަޔަކަށް ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފިއެވެ. …
ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެކްސިން ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދޭނީ ވަކި ބަޔަކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށްޖަހާ ވެކްސިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޖަހާނީ ރޭގަނޑު ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޗަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ …
ރޯދަ މަހު ވެކްސިން ދިނުން އޮންނާނީ ރޭގަނޑު: އެޗްއީއޯސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެކްސިން ޖެހި މީހަކު މަރުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ބުނެފައިވަނީ މަސްދޯންޏެއްގައި ހުރި 45 އަހަރުގެ …
ކޮވިޑު ވެކްސިން ޖެހި އިތުރު މީހަކު މަރުވުމުން އެކަން ބަލަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް މާޗް 15 ވަނަ ދުވަހު ޖަހަން ފަށާނެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖިނަލް …
މާޗް 15 ގައި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން